Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN

Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN

KVKK AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN tarafından hazırlanmıştır.

Veri sorumlusu sıfatıyla Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN kişisel verilerinizin korunmasına büyük bir önem atfetmekte olup Anış ARIBOĞAN ve muayenehane çalışanları, tarafınıza sunulan sağlık hizmeti sürecinde paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz olan:

Kimlik Verileriniz, İletişim Verileriniz, Lokasyon Verileriniz, Özlük Verileriniz, Hukuki İşlem Verileriniz, Finansal Verileriniz, Özel Sağlık Sigortasına İlişkin Verileriniz, Mesleki deneyim Verileriniz, Sağlık Verileriniz, Genetik Verileriniz, Aile Yakınlarınıza ilişkin kimlik, iletişim, lokasyon ve sağlık verileri, şikayete veya talebe göre şekillenecek diğer sağlık verileriniz ve Web sitesi kullanımı sırasında elde ettiğimiz IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz başta olmak üzere kullanım sırasında elde edilen gezinme verileriniz;

Kamu Sağlığının Korunması, Koruyucu Hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Sizi Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN’a yönlendiren anlaşmalı sigorta şirketinizle işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla, Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla, Erişim Yetkilerinin düzenlenmesi amacıyla, Faaliyetlerin mevzuata uygun yönetilmesi amacıyla, Finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi amacıyla, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması amacıyla, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi amacıyla, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi amacıyla, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi amacıyla, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla, Ücret Politikasının Yürütülmesi amacıyla, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amacıyla, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla, Kişisel veri/kişisel verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama amacıyla, Size özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini amacıyla, Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma amacıyla, Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile ilişkili özel bilgi yönetim sistemleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme amacıyla, Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama amacıyla, Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme amacıyla, Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini amacıyla, İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, Bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler amacıyla tarafınızın rızası dahilinde işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 6. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan “Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” Hükmü, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yollarla veya fiziki ortamlarda işlenmektedir.

Ayrıca Kişisel Verileriniz, 6/3’üncü, 8. Ve 9. Maddeleri kapsamında tarafımızca yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kamu Sağlığının Korunması, Koruyucu Hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, fatura kesilmesi, Tıbbi teşhis ve tedavi sürecinin eksiksiz gerçekleştirmesi, Konsültasyon alınması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri, Verdiğimiz sağlık hizmeti kapsamında iş sürekliliğinin sağlanması ve potansiyel iş birliklerinin kurulması amacı, Hastanelerde gerçekleştirilen ameliyat, tedavi vb. süreçlerin eksiksiz devam etmesinin sağlanması amaçlarıyla; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlara, tedavi ve ameliyat olmayı talep ettiğiniz hastanelere, anlaşmalı sağlık kuruluşlarına, anlaşmalı laboratuvar, görüntüleme merkezleri ve diğer kuruluşlara, anlaşmalı iş sağlığı ve güvenliği kuruluşlarına, hukuk müşavirimize, anlaşmalı muhasebecimizle, muayene sürecindeki rolü ile kısıtlı olmak kaydı ile muayenehane çalışanlarımızla, KVKK, Hasta Hakları Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tıbbi gereklilik, mahkeme kararı veya hastanın / yasal mirasçılarının izin vermesi halinde hastanın sağlık durumu hakkında bilgi verilmesi ile hastaya refakat edilmesi, hastanın kişisel eşyalarının / ilaçlarının teslim alınması ve teslim edilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla hasta aile üyelerine / yakınlarına, refakatçilerine, vekiline veya kanuni temsilcisine ve diğer izin verilen üçüncü kişilerle ve sizi bize yönlendiren sigorta şirketinizle paylaşıyoruz.

Bizle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Veri sorumlusu belirlediği amacın gerçekleşmesi için orantılı ve ölçülü olarak işlenip; veri işlenme amacı doğrultusunda somut olaya göre belirlenen muhafaza süresinin geçmesi ve herhalde mevzuatta öngörülen muhafaza süresinin dolması halinde imha edilmektedir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesinden bu kanun kapsamındaki haklarınızın neler olduğuna ulaşabilir ve bu kanun kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN’ın Cemalpaşa Mah. Dönmez Apt, Gazipaşa Cad. No: 1, 01120 Seyhan/Adana adresine yazılı olarak veya aaribogan@yahoo.com  e-posta adresine elektronik ortamdan iletebilirsiniz.

Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN