Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN

Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN

A. Google Akademik

Anış Arıboğan Google Akademik profili

B. Türkiye Atıf Dizini

1. 143 Çocuk Hastada Spinal Anestezi Deneyimlerimiz

Our Experiences with Spinal Anesthesia in 143 Pediatric Patients

ÇİĞDEM ÜNAL KANTEKİN MEHMET YALVAÇ TURAN EVRAN MELEK KARAYANIK DEMİROĞLU YILMAZ YENİGÜN BURHAN BEGER

Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2015;13(1):25-9

doi: 10.5336/anesthe.2014-42788

2. At Nalı Böbrek Anomalili Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz: Tek Merkezden 29 At Nalı Böbrek Anomalili Hasta Sonuçları

Our Experience on Percutaneous Nephrolithotomy in Patients with Horseshoe Kidney: The Results of 29 Patients with Horseshoe Kidney from Single Center

UMUT GÖNÜLALAN TUFAN ÇİÇEK MURAT KOŞAN OKAN İSTANBULLUOĞLU BÜLENT ÖZTÜRK HAKAN ÖZKARDEŞ

Turkiye Klinikleri J Urology 2013;4(2):47-53

3. Limb Girdle Musküler Distrofili Hastada Anestezi Yönetimi

Anesthetic Management in a Patient with Limb Girdle Muscular Dystrophy: Case Report

DEMET SERGİN SEDEN KOCABAŞ FATMA ZEKİYE AŞKAR YÜKSEL ATAY

Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2015;13(2):97-101

doi: 10.5336/anesthe.2013-38265

4. Limb-Girdle Musküler Distrofili Hastada Anestezi Yönetimi

Anesthetic Management for a Patient with Limb-Girdle Muscular Dystrophy: Case Report

ÜLKÜ ÖZGÜL MEHMET ALİ ERDOĞAN MUSTAFA SAİD AYDOĞAN MEHMET FATİH KORKMAZ MAHMUT DURMUŞ MEHMET ÖZCAN ERSOY

Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2014;12(1):39-41

5. Perkütan Nefrolitotomide Opioid İnfüzyonunun Stres Yanıt Üzerine Etkisi

The Effect of Opioid Infusion on Stress Response in Percutaneous Nephrolithotomy

YEŞİM MACİT KAPTAN IŞIL ÖZKOÇAK TURAN HİLAL AYOĞLU SERHAN BÜLENT YURTLU DİLEK OKYAY AYÇA GÖRKEM MUNGAN AYDIN NECMETTİN MUNGAN

Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2010;8(3):165-72

6. Perkütan Nefrolitotomilerde Hemodinamik, Metabolik ve Elektrolit Değişiklikleri

Haemodynamic, Metabolic and Electrolyte Changes During Percutaneous Nephrolithotomy

SITKI GÖKSU MEHRİ T. CENGİZ AYŞE MIZRAK SENEM KORUK GÜLŞEN TANRIVERDİ ÜNSAL ÖNER

Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2011;9(2):79-83

7. Soliter Böbrekli Hastalarda Perkütan Nefrolitotominin Etkinliği ve Güvenirliliği: Tek Merkez Deneyimi

The Safety and Efficiency of Percutaneous Nephrolithotomy in Patients with Solitary Kidneys: A Single Center Experience

TUFAN ÇİÇEK UMUT GÖNÜLALAN OKAN İSTANBULLUOĞLU MURAT KOŞAN BÜLENT ÖZTÜRK HAKAN ÖZKARDEŞ

Turkiye Klinikleri J Urology 2013;4(1):1-6

8. Takotsubo Sendromu Olarak Değerlendirilen Bir Hastada Saptanan Feokromasitoma

Pheochromacytoma in a Patient Diagnosed with Takotsubo Cardiomyopathy

PERRAN POYRAZ MELTEM AÇİL ANIŞ ARIBOĞAN

Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2009;7(1):44-8

Makale 1 Adet atıf aldı.

9. Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitelerinde Ortam Sıcaklığı ve Nem Oranının İncelenmesi

Investigation of Ambient Temperature and Humidity in Intensive Care Units of a University Hospital

ARZU ÖZCAN İLÇE RAHŞAN ÇAM MERYEM YAVUZ

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2009;13(2):85-9

10. Bispektral indeks monitörizasyonu altında iki farklı anestezi uygulamasının nöroendokrin ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması

Comparison of the neuroendocrine and hemodynamic effects of two different anesthetic techniques under bispectral index monitorization

ABDÜLKADİR ATIM MURAT KUYUMCU SİBEL TEMÜR SEZAİ ÖZKAN MERİH GÖKBEN

Gülhane Tıp Derg 2012;54(1):14-22

Makale 1 Adet atıf aldı.

11. EDİTÖRDEN: ANESTEZİ BİLİM ALANI TARİHİNDE BİLİMSEL DERGİ YAYINCILIĞINA KISA BİR BAKIŞ

ANIŞ ARIBOĞAN

Anestezi Dergisi 2015;23(1):1-3

12. ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİYOPANKREATOGRAFİDE SEDASYON: PROPOFOL VE KETAMİN KARIŞIM İNFÜZYONUNUN ARALIKLI BOLUS UYGULAMALARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

SEDATION DURING ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY: THE COMPARISON OF PROPOFOL – KETAMINE MIXTURE INFUSION WITH BOLUS ADMINISTRATIONS

OYA YALÇIN ÇOK H. EVREN EKERH ATİCE İZMİRLİ ANIŞ ARIBOĞAN GÜLNAZ ARSLAN

Anestezi Dergisi 2009;17(1):49-54

Makale 2 Adet atıf aldı.

13. Endovasküler Aortik Rekonstrüksiyonlarda Anestezi Yaklaşımı

Anesthesia Approach in Endovascular Aortic Reconstruction

FUNDA GÜMÜŞ ADİL POLAT BORA FARSAK AYŞİN ALAGÖL

Koşuyolu Heart Journal 2013;16(1):25-31

doi: 10.5578/kkd.4139

14. Erişkin bir hastada tesadüfen saptanan bronkoözofageal fistül

An incidentally diagnosed bronchoesophageal fistula in an adult

ALPER FINDIKCIOĞLU DALOKAY KILIÇ ŞULE AKIN OYA ÇOK ANIŞ ARIBOĞAN AHMET HATİPOĞLU

Turk Gogus Kalp Dama 2012;20(3):645-8

doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.127

15. Friedreich Ataksisinde Anestezi

Anaesthesia For Friedreich Ataxia

GONCA ÇAĞLAR TOPRAK AYNUR KAPLAN HÜLYA GÖKSU MİTHAT KAHRAMANOĞLU ÖMER LÜTFİ ERHAN

Fırat Tıp Dergisi 2008;13(3):207-9

16. Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonrası Hasta Yönetimi

Patient Management After Cardiopulmonary Resuscitation 

YASEMİN USLU FATMA DEMİR KORKMAZ

Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşire Derg 2015;6(10):2-14

17. MARFAN SENDROMLU HASTADA SEDOANALJEZİ YÖNTEMİYLE TORAKAL AORT ANEVRİZMA TEDAVİSİNDE ENDOVASKÜLER STENT GREFT UYGULAMASI

ENDOVASCULAR STENT GREFT INSERTION FOR THE TREATMENT OF THORACAL AORTA ANEURYSM WITH SEDOANALGESIA TECHNIQUE IN A PATIENT WITH MARFAN SYNDROME

H. EVREN EKER ŞULE AKIN OYA YALÇIN ÇOK LEVENT OĞUZ KURT ANIŞ ARIBOĞAN

Anestezi Dergisi 2010;18(4):228-31

18. Midazolam ve Propofolün Sedasyon ve Hemodinami Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Comparison of Hemodynamic and Sedation Effects of Midazolam and Propofol

ŞERMİN EMİNOĞLU NEDRET ERGÜVEN EMEL KOÇER GÜRPINAR YAVAŞCA ECDER ÖZENÇ DERYA KARASU CANAN YILMAZ

Haseki Tıp Bülteni 2015;53(1):20-3

doi: 10.4274/haseki.1906

19. MOTOR NÖRON HASTALIĞI VE EŞ ZAMANLI POLİNÖROPATİSİ OLAN HASTADA ANESTEZİK YAKLAŞIM

ANESTHETIC MANAGEMENT OF A PATIENT WITH MOTOR NEURON DISEASE ACCOMPANIED WITH CONCURRENT POLYNEUROPATHY

PINAR ERGENOĞLU ŞULE AKIN NESRİN BOZDOĞAN EVREN EKER OYA YALÇIN ÇOK HACER ÜLGER ANIŞ ARIBOĞAN

Anestezi Dergisi 2011;19(1):62-5

20. OPERE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI, AĞIR PULMONER HİPERTANSİYON VE KALP KAPAK HASTALIĞI OLAN MORBİD OBEZ GEBE HASTANIN ANESTEZİ YÖNETİMİ

ANESTHESIA MANAGEMENT OF MORBIDLY OBESE PREGNANT PATIENT WITH OPERATED CONGENITAL HEART DISEASE, SEVERE PULMONARY HYPERTENSION AND VALVULAR HEART DISEASE

ÖZLEM ÖZMETE PINAR ERGENOĞLU ÇAĞLA BALİ NESRİN BOZDOĞAN ÖZYILKAN ŞULE AKIN ANIŞ ARIBOĞAN

Anestezi Dergisi 2015;23(3):176-8

21. OSTEOGENEZİS İMPERFEKTALI BİR HASTAYA UYGULANAN TOTAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİDE DEKSMEDETOMİDİN KULLANIMI

DEXMEDETOMIDINE USE IN TOTAL INTRAVENOUS ANESTHESIA IN A CASE WITH OSTEOGENESIS IMPERFECTA

NESRİN BOZDOĞAN H. EVREN EKER OYA YALÇIN ÇOK ŞULE AKIN MURAT ÇINAR GÜRKAN ÖZKOÇ ANIŞ ARIBOĞAN

Anestezi Dergisi 2012;20(3):186-8

22. Plevral Efüzyonların Tanı ve Tedavisinde Uyanık Hastada Yapılan VATS’ın Rolü

The Role of VATS Performed in Awake Patients for the Diagnosis and the Treatment of Pleural Effusions

ŞULE KARADAYI ALPER FINDIKÇIOĞLU DALOKAY KILIÇ ŞULE AKIN MİNE TUBA CANPOLAT ANIŞ ARIBOĞAN AHMET HATİPOĞLU

Tur Toraks Der 2013;14(3):103-5

doi: 10.5152/ttd.2013.23

23. Pnömonektomi Sonrası Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparin ile Tedavi Edilen Pulmoner Emboli; Olgu Sunumu

Pulmonary Embolism Treated with Low-Molecular-Weight Heparin After Pneumonectomy; Case Report

ALİ ÇELİK İLKNUR AYTEKİN MUSTAFA DEMİRÖZ MUHAMMET SAYAN SEYDA ANDAC İSMAİL CÜNEYT KURUL

J Ann Eu Med 2013;1(1):21-3

doi: 10.4328/AEMED.3

24. POSTOPERATİF ANALJEZİDE ROPİVAKAİN, ROPİVAKAİN-FENTANİL VE ROPİVAKAİN-TRAMADOLÜN DEVAMLI EPİDURAL İNFÜZYONUNUN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF CONTINUOUS EPIDURAL INFUSION OF ROPIVACAINE, ROPIVACAINE PLUS FENTANYL AND ROPIVACAINE PLUS TRAMADOL FOR POSTOPERATIVE ANALGESIA

SALİHA CAN KIRBAŞ ELVİN KESİMCİ TÜLİN GÜMÜŞ ORHAN KANBAK

Anestezi Dergisi 2008;16(2):99-105

25. Primer oksalozisli bir hastada tersinir yaygın arteriyel spazm

Reversible diffuse arterial spasm in a patient with primary oxalosis

UMUT ÖZYER TANKUT HAKKI AKAY FATİH BOYVAT

Turk Gogus Kalp Dama 2013;21(2):479-82

doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.4076

26. Rejyonel anestezi sırasında midazolam ve deksmedetomidin’in sedatif etkilerinin karşılaştırılması

Comparison of the sedative effects of midazolam and dexmedetomidine during regional anaesthesia

MEHMET KORKMAZ ALP GURBET ŞÜKRAN ŞAHİN ÖZDEN ÖZKURT PÜRCÜ

Dicle Med J 2011;38(2):148-54

27. Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi ?

Remifentanil Can be an alternative to fentanyl in neurolept anesthesia ?

BÜNYAMİN MUSLU SELDA MUSLU R. DİLEK ZENGİN AYŞEGÜL ÖZGÖK ÖZCAN ERDEMLİ

Yeni Tıp Dergisi 2008;25(1):25-30

28. Renal Transplantasyon Yapılan 77 Hastada Total İntravenöz Anestezi Deneyimimiz

Clinical Experience of Total Intravenous Anesthesia in 77 Renal Transplantation Patients

PINAR ERGENOĞLU ÇAĞLA BALİ ŞULE AKIN NESRİN BOZDOĞAN ÖZYILKAN HACER ÜLGER ANIŞ ARIBOĞAN

Cukurova Medical Journal 2013;38(4):627-35

29. Şanlıurfa ve Çevresinde Damdan Düşme Nedeniyle Oluşan Erişkin, İzole, Göğüs Travmaları

Adult, Isolated Chest Injuries Caused by Falls From Roofs in and Around the City of Sanliurfa

RASİH YAZKAN İBRAHİM ETHEM ÖZSOY

Eurasian J Emerg Med 2010;9(4):155-7

doi: doi:10.5152/jaem.2010.003

30. Santral Kor Miyopatisi Olan Bir Olguda Acil Sezaryende Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu

Anesthesia Management of an Emergent Caesarean Section Case with the History of Central Core Myopathy: Case Report

ÇAĞLA BALİ PINAR ERGENOĞLU ŞULE AKIN ANİŞ ARIBOĞAN

Cukurova Medical Journal 2013;38(4):770-3

31. Spinal Anestezinin Perkütan Nefrolitotripsi Sonuçlarına Etkisi

The Effects of Spinal Anesthesia on the Results of Percutaneous Nephrolithotripsy

KENAN İSEN SERHAT DEDEOĞLU NAMIK KEMAL HATİPOĞLU RIFAT KILIÇ ALİ RIZA ÜNLÜ ANDAÇ DEDEOĞLU

İstanbul Med J 2013;14(1):25-8

doi: 10.5152/imj.2013.06

32. Tek Doz Spinal Blok ile Doğum Analjezisi Deneyimlerimiz

Our Experinces in Single-Shot Spinal Block for Labour Analgesia

SEZA APİLİOĞULLARI FUNDA GÖK ALPER KILIÇASLAN AYSU AYDOĞANJ ALE BENGİ ÇELİK

Selçuk Tıp Derg 2010;26(2):38-41

33. Travmalı Hastanın Ağrı Yönetimi ve Hemşirelik Yaklaşımları

Pain Management İn Trauma Patients And Nursing Approaches

DİLEK AYGİN GÖNÜL VAR

Sakarya Med J 2012;2(2):61-70

doi: 10.5505/sakaryamj.2012.26349

34. Yapılmış yayınlara göre yüksekten düşme olgularının incelenmesi

Assesment of fall from high level patients according to publications

KURTULUS ÖNGELE BRU KATIRCI HAYRİYE ULUDAĞ HALUK MERGEN ERTAN UZUN A.NESİMİ KİŞİOĞLU

Tıp Araştırmaları Dergisi 2008;6(3):175-80

Makale 5 Adet atıf aldı